Powrót

Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

Teoria

Aby ustalić jak zmienia się dynamika sumy i pozycji bilansowej w czasie należy przeprowadzić analizę poziomą, która bada powyższe zjawiska. Podczas tej analizy obserwuje się wzrost lub spadek sumy bilansowej, jak również wielkości poszczególnych pozycji aktywów i finansujących je pasywów, co wpływa na ich strukturę. Przeprowadzanie takiej analizy na podstawie danych wieloletnich (3-5 lat) daje najlepsze rezultaty. Przy takich ramach czasowych wyraźnie widać jak rozwijają się poszczególne elementy i możliwe jest określenie sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa.

Wskaźniki dynamiki stanowią podstawę do badania zmian wielkości pozycji bilansowych. Badaniu można poddać również zmiany absolutne (wyrażone w jednostkach pieniężnych), ale nie są one bogatym źródłem informacji. Wskaźniki dynamiki wylicza się jako procentowy stosunek wielkości z danego roku do wielkości z roku poprzedniego (wskaźniki łańcuchowe), lub do wielkości bazowej, z którą są porównywane wszystkie analizowane lata (wskaźniki jednopodstawowe). Pierwsza z metod jest bardziej popularna, ponieważ daje możliwość obserwowania wieloletnich tendencji rozwojowych.[1] 

Najbardziej pożądanym zjawiskiem jest regularny wzrost sumy bilansowej, który świadczy o rozwoju przedsiębiorstwa. Wzrost ten musi uwzględniać zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy poszczególnymi pozycjami. Powyższy warunek badany jest poprzez analizę pionową bilansu.[2]

[1]Waśniewski T., Skoczylas W., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, WSB w Poznaniu, 1997, s. 44.

[2] http://www.findict.pl/academy/analiza_finansowa/wstepna_analiza.php

Zasada działania

Po wprowadzeniu danych wejściowych:

 • Rachunek zysków i strat za 3 okresy
 • Bilans za 3 okresy

system opracuje raport przedstawiający zmiany procentowe i wartościowe podstawowych pozycji RZiS i bilansu.

Interpretacja wyniku

Raport stanowi podstawę do analizy kluczowych pozycji sprawozdania finansowego na podstawie ich zmian w czasie.

Złota reguła bilansowa – jest zasadą według której posiadane przez firmę aktywa stałe są w całości finansowane przy pomocy kapitałów własnych.

Ponieważ kapitał własny jest długoterminowo związany z przedsiębiorstwem i charakteryzuje się stabilnością, to z niego powinny być finansowane trwałe składniki aktywów. Stosowanie tej reguły jest charakterystyczne dla firm które prowadzą konserwatywną i bezpieczną politykę finansową.

Złota reguła bankowa – inaczej określana jako reguła „drugiego stopnia pokrycia", jest pojęciem związanym z zarządzaniem bądź analizą kapitału obrotowego.

Zasada ta jest rozwinięciem złotej reguły bilansowej, według której podziałowi kapitału finansującego działalność przedsiębiorstwa długoterminowo i krótkookresowo odpowiada podział aktywów na trwałe i obrotowe (wykorzystywane przez przedsiębiorstwo w wielu cyklach lub jednym cyklu obrotowym). Za kapitał finansujący przedsiębiorstwo długoterminowo przyjmuje się kapitał własny. Relację tę określa się czasem wskaźnikiem zastosowania kapitałów własnych.

Często złota reguła bilansowa jest modyfikowana i uwzględnia również w definicji długoterminowego finansowania kapitał obcy ze względu na trudności jakie mogą nastąpić w pozyskaniu kapitału własnego. Takie zestawienie nosi nazwę „złotej reguły bankowej", według której aktywa trwałe powinny być finansowane z kapitału stałego, tj. kapitału własnego i długoterminowego kapitału obcego. Złota reguła bankowa jest spełniona kiedy kapitał obrotowy, czyli pracujący jest dodatni. Powinno się uwzględnić, że kapitał obrotowy, do którego odwołuje się powyższa reguła, jest zależny od branży i co za tym idzie interpretacja zjawiska finansowego w odniesieniu do tej reguły nie będzie zawsze jednoznaczna.[1]  

[1] Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała, Analiza finansowa w teorii i w praktyce, Difin, Warszawa 2009, s. 87-95


 • Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

  Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

  ok
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa

  Analiza rentowności przedsiębiorstwa

  ok
 • Dzienny raport sprzedaży

  Dzienny raport sprzedaży

  ok
 • Analiza form opodatkowania

  Analiza form opodatkowania

  ok
 • Wycena opcji walutowych

  Wycena opcji walutowych

  ok
 • Analiza wskaźnikowa dla KPiR

  Analiza wskaźnikowa dla KPiR

  ok
 • Model prognozy - metoda regresji liniowej

  Model prognozy - metoda regresji liniowej

  ok
 • Kalkulator dla umowy o pracę

  Kalkulator dla umowy o pracę

  ok
 • Rachunek przepływów

  Rachunek przepływów

  ok
 • Analiza ryzyka kredytowego

  Analiza ryzyka kredytowego

  ok
 • Wycena metoda likwidacyjna

  Wycena metoda likwidacyjna

  ok
 • Model Millera-Orra

  Model Millera-Orra

  ok