Powrót

Analiza form opodatkowania

Teoria

Opodatkowanie na zasadach ogólnych[1]

Jest podstawową formą opodatkowania i przyznawana jest automatycznie, więc jako jedyna forma opodatkowania nie musi być zgłaszana do Urzędu Skarbowego. Jeśli przedsiębiorca nie zadeklaruje innej formy opodatkowania w obowiązujących terminach musi rozliczać się na zasadach ogólnych. W celu ustalenia dochodu do opodatkowania należy powstałe z działalności gospodarczej przychody pomniejszyć o koszty uzyskania. Przychody i koszty muszą być wykazywane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (KPiR).

Jeśli dochód przedsiębiorcy w roku podatkowym przekroczy 1 200 00 euro, to jest on zobligowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości.

W opodatkowaniu na zasadach ogólnych wyróżniamy dwie stawki podatku:

 • 18 procent – gdy uzyskany dochód roczny nie przekroczy kwoty  uzyskaniu dochodu rocznego do wysokości 85 528 zł (od 2011 roku, liczba ta zmienia się z roku na rok),
 • 32 procent od dochodu, który przekroczy kwotę 85 528 zł.

Zaliczki na podatek płacić co miesiąc lub, spełniając określone warunki, co kwartał. W przypadku wpłat kwartalnych należy poinformować o tym Urząd Skarbowy.  Po zakończeniu roku podatkowego należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym składając roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36. Zestawia się na nim dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności z pozostałymi dochodami (np. zatrudnieniem w innej firmie). Wybierając tą formę opodatkowania można rozliczać dochód z prowadzonej działalności wspólnie z małżonkiem, jak również można skorzystać z różnych ulg podatkowych.  

Opodatkowanie podatkiem liniowym 19% [2]

W tym przypadku dochód również liczony jest poprzez pomniejszenie przychodów o koszty ich uzyskania oraz należy prowadzić książkę przychodów i rozchodów z limitem rocznego dochodu 1 200 000 euro, po przekroczeniu którego obowiązkowe jest prowadzenie ksiąg handlowych.

Taka forma opodatkowania jest najkorzystniejsza dla przedsiębiorców, których roczne dochody przekraczają próg podatkowy dla którego stawka podatku zwiększa się do 32 procent. Podatek liniowy gwarantuje wtedy niezmienną stawkę podatku w wysokości 19 procent niezależną od osiąganych dochodów.

Niestety taka forma rozliczania ma swoje wady. Najważniejszą jest brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Należy również poinformować Urząd Skarbowy o wybranej formie opodatkowania, a rozliczenie roczne składa się  na odrębnym formularzu – PIT 36L.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych [3]

Jest specyficzną formą opodatkowania dostępną tylko dla określonej grupy podatników. Wysokość stawek ryczałtowych zależy od rodzaju prowadzonej działalności (stawki podatkowe: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%).

Podatek płacony jest od przychodu, więc przedsiębiorcy, korzystający z tej formy opodatkowania, prowadzą tylko ewidencję przychodów.

Powyższa zaleta jest jednocześnie największą wadą. Ponieważ podatek jest uzależniony tylko od przychodów i poniesione w trakcie miesiąca koszty nie są brane pod uwagę, to podatnik musi zapłacić podatek bez względu na ich wysokość. Rozliczenie roczne składa się na formularzu PIT-28. Tak samo jak w przypadku podatku liniowego nie można skorzystać z ulg podatkowych oraz możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem. W formularzu tym nie uwzględnia się również przychodów z innych źródeł (np. z zatrudnienia w innej firmie).

Karta podatkowa [4]

Również ta forma rozliczenia jest przeznaczona dla określonych grup podatników, którzy muszą spełniać następujące warunki:

 • nie mogą korzystać z usług innych firm (wyjątek stanowią usługi specjalistyczne takie jak biuro rachunkowe)
 • jeśli zatrudniają pracowników to jedyną dozwoloną formą zatrudnienia jest umowa o pracę (należy wziąć również pod uwagę limity przypadające na działalność gospodarczą)
 • współmałżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie co przedsiębiorca (może być zatrudniony w ramach limitu)

Wysokość ryczałtowej stawki podatku uzależniona jest od:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
 • liczby zatrudnionych pracowników,
 • liczby mieszkańców miejscowości, w której znajduje się siedziba firmy.

Do zalet należą: brak ewidencji księgowej (nie licząc pracowników), stała kwota podatku do zapłacenia.

Wady takiego rozwiązania: Podatek płacony jest niezależnie od kosztów, nawet gdy koszty przewyższą przychód. 

[1] http://www.pit.pl/zasady-ogolne-pit--formy-opodatkowania-12326/

[2] Robert Hall, Alvin Rabushka: Podatek liniowy. Warszawa: Wydawnictwo ABC, 1998.

[3] http://msp.money.pl/wiadomosci/podatkip/artykul/ryczalt;od;przychodow;ewidencjonowanych,195,0,210371.html

[4] http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/dzialalnosc-gospodarcza/209892,Karta-podatkowa-poradnik-uzytkownika.html

Zasada działania

Po wprowadzeniu danych wejściowych:

 • Rachunek zysków i strat za 3 okresy
 • Bilans za 3 okresy

system opracuje raport przedstawiający w formie tabeli i wykresu porównanie obciążeń podatkowych wynikających ze skali podatkowej oraz podatku liniowego.

Interpretacja wyniku

Wynikiem analizy jest porównanie obciążeń podatkowych wynikających ze skali podatkowej oraz podatku liniowego.


 • Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

  Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

  ok
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa

  Analiza rentowności przedsiębiorstwa

  ok
 • Dzienny raport sprzedaży

  Dzienny raport sprzedaży

  ok
 • Analiza form opodatkowania

  Analiza form opodatkowania

  ok
 • Wycena opcji walutowych

  Wycena opcji walutowych

  ok
 • Analiza wskaźnikowa dla KPiR

  Analiza wskaźnikowa dla KPiR

  ok
 • Model prognozy - metoda regresji liniowej

  Model prognozy - metoda regresji liniowej

  ok
 • Kalkulator dla umowy o pracę

  Kalkulator dla umowy o pracę

  ok
 • Rachunek przepływów

  Rachunek przepływów

  ok
 • Analiza ryzyka kredytowego

  Analiza ryzyka kredytowego

  ok
 • Wycena metoda likwidacyjna

  Wycena metoda likwidacyjna

  ok
 • Model Millera-Orra

  Model Millera-Orra

  ok