Powrót

Analiza ryzyka kredytowego

Teoria

Ryzyko kredytowe[1] – oznacza niebezpieczeństwo, iż kredytobiorca nie wypełni zobowiązań zawartych w umowie, narażając kredytodawcę na stratę finansową.

Ryzyko kredytowe jest to zagrożenie dla banku polegające na tym, że płatności związane z obsługą kredytu nie zostaną przez klienta uregulowane w terminie przewidzianym w umowie kredytu, w całości lub częściowo. Zwłoka w spłacie może być powodem utraty płynności i oznacza stratę dla banku. O ryzyku kredytowym można mówić sensu stricto i dotyczy ono udzielanych kredytów, pożyczek, skupowanych wierzytelności, otwartych linii kredytowych oraz gwarancji i poręczeń. Natomiast w znaczeniu sensu largo będzie ono dotyczyło również nabywanych przez bank instrumentów dłużnych wyemitowanych przez inne podmioty, pozagiełdowych instrumentów pochodnych, gdyż są źródłem ryzyka kontrahenta. Pojawienie się nowych rodzajów ryzyka i zmian zachodzących w tym obszarze prowadzi do ciągłych przekształceń w klasyfikacji ryzyka.

Ryzyko kredytowe to:

 • ryzyko straty albo wypłacalności – wiąże się z niepewnością co do przyszłej sytuacji finansowej kredytobiorcy i obejmuje niebezpieczeństwo, że wynikająca z umowy kredytowej spłata kredytu nie zostanie uregulowana w całości bądź zostanie uregulowana jedynie częściowo (ryzyko czyste);
 • ryzyko zabezpieczenia – określa niebezpieczeństwo, które wynika z ryzyka samego zabezpieczenia przyjętego w celu ograniczenia tego ryzyka (np. uszkodzenia lub zniszczenia nieubezpieczonego przedmiotu zabezpieczenia);
 • ryzyko zmiany stopy procentowej – dotyczy ryzyka, że w okresie spłaty kredytu rozpiętość między rynkową stopą procentową a stopą procentową uwzględnioną dla kredytu zmniejsza się bądź nawet procent rynkowy wzrasta powyżej uzgodnionej stopy procentowej; dotyczy ono kredytów o stałej lub o ograniczonej wysokości oprocentowania;
 • ryzyko kursu walutowego – uwzględnia niebezpieczeństwo, że wartość spłaconego kredytu zmniejsza się z powodu zmiany kursu walutowego; dotyczy kredytów dewizowych;
 • ryzyko wartości pieniądza – odnosi się do niebezpieczeństwa, że realna wartość zwróconego kredytu zmniejsza się wskutek inflacji;
 • ryzyko płynności – wiąże się z niebezpieczeństwem spłaty niezgodnej z terminem, tzn. brakiem dopasowania terminów zapadalności oraz wymagalności aktywów i pasywów.

Do procesu zarządzania ryzykiem kredytowym możemy zaliczyć następujące elementy: 

 • identyfikacja ryzyka,
 • pomiar ryzyka,
 • sterowanie ryzykiem,
 • kontrola ryzyka kredytowego,
 • następstwa występowania ryzyka.

Każdy bank charakteryzuje się unikalną polityką zarządzania ryzykiem kredytowym. Zasady zarządzania ryzykiem są objęte tajemnicą bankową, ponieważ ocena ryzyka jest przeprowadzana w różny sposób. Elementem polityki zarządzania jest pozyskiwanie i przetwarzanie informacji o kliencie - banki rozszerzają bazy danych o klientach w oparciu o posiadane informacje. 

Zasada działania

Dzięki narzędziu można dokonać oceny ryzyka kredytowego firmy ze wskazaniem na klasy ryzyka, wartości scoringu oraz na  dostępne formy kredytowania.  Podając podstawowe dane finansowe otrzymasz wstępną ocenę ryzyka kredytowego według 4 klas ryzyka: małe, umiarkowane, umiarkowane wymagające kontroli, bardzo duże.

Model oblicza wskaźniki finansowe (płynności, rentowności itp.), przyznaje punkty za wartości wskaźników i wylicza klasę ryzyka w zależności od osiągniętego przedziału punktowego.

Interpretacja wyniku

Po podaniu podstawowych danych finansowych otrzymujemy ocenę ryzyka kredytowego według 4 klas ryzyka: małe, umiarkowane, umiarkowane wymagające kontroli, bardzo duże.


 • Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

  Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

  ok
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa

  Analiza rentowności przedsiębiorstwa

  ok
 • Dzienny raport sprzedaży

  Dzienny raport sprzedaży

  ok
 • Analiza form opodatkowania

  Analiza form opodatkowania

  ok
 • Wycena opcji walutowych

  Wycena opcji walutowych

  ok
 • Analiza wskaźnikowa dla KPiR

  Analiza wskaźnikowa dla KPiR

  ok
 • Model prognozy - metoda regresji liniowej

  Model prognozy - metoda regresji liniowej

  ok
 • Kalkulator dla umowy o pracę

  Kalkulator dla umowy o pracę

  ok
 • Rachunek przepływów

  Rachunek przepływów

  ok
 • Analiza ryzyka kredytowego

  Analiza ryzyka kredytowego

  ok
 • Wycena metoda likwidacyjna

  Wycena metoda likwidacyjna

  ok
 • Model Millera-Orra

  Model Millera-Orra

  ok