Powrót

Analiza wskaźnikowa dla KPiR

Teoria

Analiza wskaźnikowa dla KPiR przekształca dane pochodzące z Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów na uproszczoną formę pełnej księgowości oraz analizuje podstawowe wskaźniki finansowe.

Analiza wskaźnikowa dla KPiR ma na celu dostarczanie informacji na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego kondycji finansowej. Wyniki tej analizy są wykorzystywane przez grono interesariuszy, tj. zarząd, kredytodawców, kontrahentów, audytorów oraz inwestorów.

Analiza wskaźnikowa przeprowadzana jest w oparciu o dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa (w szczególności bilansu oraz rachunku zysków i strat)

W celu ustalenia, czy dany wskaźnik jest na odpowiednim poziomie, porównuje się go z ustalonymi normami wyrażonymi przedziałami wartości lub wartościami brzegowymi, a także poprzez analizę poziomą wskaźnika (tendencje jego zmian w kolejnych okresach). Ważnym aspektem w interpretacji uzyskanych wyników analizy jest porównanie tych wielkości na tle branży w jakiej działa przedsiębiorstwo. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, że przyjmowane w literaturze przedmiotu normy wskaźników szacowane są dla wszystkich przedsiębiorstw, działających w różnych branżach, w różnych krajach. Przeprowadzając analizę wskaźnikową należy uwzględnić możliwość braku porównywalności uzyskiwanych wartości, wynikającą bądź ze zmiany warunków makroekonomicznych w gospodarce, bądź z różnic w konstrukcjach poszczególnych wskaźników.

Zasada działania

Po wprowadzeniu danych wejściowych – podstawowych pozycji z książki przychodów i rozchodów za 3 okresy – system oblicza wskaźniki finansowe.

 

Interpretacja wyniku

Raport zawiera zestaw wskaźników finansowych (płynności, zadłużenia, rotacji) na bazie danych z KPiR.


 • Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

  Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

  ok
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa

  Analiza rentowności przedsiębiorstwa

  ok
 • Dzienny raport sprzedaży

  Dzienny raport sprzedaży

  ok
 • Analiza form opodatkowania

  Analiza form opodatkowania

  ok
 • Wycena opcji walutowych

  Wycena opcji walutowych

  ok
 • Analiza wskaźnikowa dla KPiR

  Analiza wskaźnikowa dla KPiR

  ok
 • Model prognozy - metoda regresji liniowej

  Model prognozy - metoda regresji liniowej

  ok
 • Kalkulator dla umowy o pracę

  Kalkulator dla umowy o pracę

  ok
 • Rachunek przepływów

  Rachunek przepływów

  ok
 • Analiza ryzyka kredytowego

  Analiza ryzyka kredytowego

  ok
 • Wycena metoda likwidacyjna

  Wycena metoda likwidacyjna

  ok
 • Model Millera-Orra

  Model Millera-Orra

  ok