Powrót

Kalkulator dla umowy o pracę

Teoria

Umowa o pracę[1]

Jest jednym z rodzajów nawiązania stosunku pracy, w którym pracownik i pracodawca posiadają wobec się wzajemne zobowiązania. Pracownik wykonuje na rzec pracodawcy i pod jego zwierzchnictwem ustalony rodzaj pracy, a pracodawca w zamian za wykonaną pracę wypłaca pracownikowi wynagrodzenie.

W kodeksie pracy można wyróżnić następujące rodzaje umów o pracę:

 • umowa na okres próbny,
 • umowa na czas określony,
 • umowa na czas nieokreślony,
 • umowa na czas wykonania określonej pracy.

Umowa na okres próbny  jest umową terminową i zazwyczaj poprzedza zawarcie pozostałych umów. Jej długość nie może przekroczyć trzech miesięcy. Zawarcie takiej umowy ma zazwyczaj na celu sprawdzenie umiejętności i kompetencji pracownika oraz umożliwienie mu zapoznania się z warunkami panującymi w firmie. 

Umowę na czas określony można zawrzeć aby zastąpić pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecności. 

Gdy pracodawca zawarł z pracownikiem dwie umowy o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy to kolejna umowa, nawet jeśli jest ponownie zawarta na czas określony, to jest równoznaczna z zawarciem umowy na czas nieokreślony.

Według kodeksu umowa o pracę powinna zawierać datę zawarcia i formułować strony i rodzaj umowy oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Jeśli umowa nie została zawarta na piśmie, pracodawca powinien nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków.

Kalkulator pozwala  na wyliczenie należnego wynagrodzenia w wartości netto/brutto  dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Zasada działania

Po wprowadzeniu danych wejściowych:

 • Wartość wynagrodzenia brutto

system opracuje raport przedstawiający wartość wynagrodzenia netto.

Interpretacja wyniku

Wynikiem obliczenia jest tabela obrazująca wszystkie obciążenia wg stanu na 30.03.2014.


 • Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

  Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

  ok
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa

  Analiza rentowności przedsiębiorstwa

  ok
 • Dzienny raport sprzedaży

  Dzienny raport sprzedaży

  ok
 • Analiza form opodatkowania

  Analiza form opodatkowania

  ok
 • Wycena opcji walutowych

  Wycena opcji walutowych

  ok
 • Analiza wskaźnikowa dla KPiR

  Analiza wskaźnikowa dla KPiR

  ok
 • Model prognozy - metoda regresji liniowej

  Model prognozy - metoda regresji liniowej

  ok
 • Kalkulator dla umowy o pracę

  Kalkulator dla umowy o pracę

  ok
 • Rachunek przepływów

  Rachunek przepływów

  ok
 • Analiza ryzyka kredytowego

  Analiza ryzyka kredytowego

  ok
 • Wycena metoda likwidacyjna

  Wycena metoda likwidacyjna

  ok
 • Model Millera-Orra

  Model Millera-Orra

  ok