Powrót

Model Millera-Orra

Teoria

Środki pieniężne w firmie powinny być na optymalnym poziomie – ani zbyt niskim, ani zbyt wysokim.

Wysokie bądź niskie saldo gotówki jest niebezpieczne dla firmy. W pierwszym przypadku może spowodować powstanie kosztów utraconych korzyści, gdyż wolne pieniądze nie są źródłem dodatkowego dochodu. W drugim przypadku, niskie saldo może spowodować problemy firmy z realizacją bieżących opłat i zobowiązań. Zarząd powinien skupić na utrzymywaniu gotówki, aby utrzymać odpowiedni stan środków. Możemy wyróżnić trzy motywy utrzymywania gotówki: 

  • transakcyjny – wynika z konieczności płacenia za bieżące zobowiązania.
  • przezorności – wynika z konieczności zapłaty za nieprzewidziane zakupy, konieczne do dalszego funkcjonowania firmy. 
  • spekulacyjny – wynika z utrzymywania środków pieniężnych przeznaczonych na zakupy o charakterze spekulacyjnym.

Aby poprawnie zastosować model Millera-Orra należy wyznaczyć parametry umożliwiające sterowanie gotówką. 

  • dolny limit gotówki – poniżej niego przedsiębiorstwo może nie regulować w terminie zobowiązań; 
  • górny limit gotówki - powyżej niego przedsiębiorstwo ponosi koszty utraconych korzyści; 
  • poziom odnowienia gotówki - optymalna wielkość gotówki utrzymywanej przez firmę.

Zacznijmy od wyznaczenia poziomu odnowienia gotówki. Punkt odnowienia gotówki wyznacza się za pomocą wzoru:

gdzie:

PO-punkt optymalny (odnowienia gotówki),

T-koszty jednej transakcji transferu gotówki (w szczególności opłaty za zakup i sprzedaż papierów wartościowych, opłaty bankowe itp.),

S2-wariancja (zmienność) dziennego stanu środków pieniężnych. Obliczana jest na podstawie historycznych wartości dziennego salda netto środków pieniężnych,

K-koszty utraconych korzyści,

DL-dolny limit gotówki.

 

Górny limit utrzymywanej gotówki ustalić można według wzoru:

GL= 3PO - 2DL

GL-górny limit gotówki,

PO-poziom optymalny,

DL-dolny limit gotówki.

 

Limit dolny jest wynikiem wiedzy eksperckiej menedżerów i opiera się na dotychczasowych doświadczeniach w zakresie zarządzania gotówką.

Znajomość górnego i dolnego limitu gotówki ułatwia sterowanie saldem utrzymywanych środków pieniężnych. W przypadku, gdy saldo gotówki przekroczy górny limit, przedsiębiorstwo powinno zainwestować wolne środki (np. na zakup papierów wartościowych) tak, by osiągnęły wartość poziomu optymalnego. W przypadku osiągnięcia limitu dolnego, firma powinna z kolei pozyskać dodatkowe środki do optymalnej wysokości, np. sprzedając papiery wartościowe.

Rysunek poniżej przedstawia, jak można zastosować model Millera – Orra w praktyce. Czerwona linia to saldo gotówki w poszczególnych dniach. Jeśli osiągnie poziom górnego limitu gotówki, firma powinna zainwestować pieniądze, żeby osiągnąć wartość odpowiadającą punktowi optymalnemu. W przypadku, gdy saldo osiągnie dolny limit, powinna pozyskać środki z tego samego powodu.[1]

 

[1] http://mojafirma.infor.pl/biznes-finanse/210880,Zarzadzanie-gotowka.html

Zasada działania

Model pozwala na ustalenie górnego i dolnego limitu dla środków pieniężnych oraz docelowej wartości tego salda niezbędnej  do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.  Szacunki te mają na celu usprawnienie procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie.

Interpretacja wyniku

Model oblicza górny i dolny limit środków pieniężnych oraz docelowej wartość tego salda.


  • Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

    Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

    ok
  • Analiza rentowności przedsiębiorstwa

    Analiza rentowności przedsiębiorstwa

    ok
  • Dzienny raport sprzedaży

    Dzienny raport sprzedaży

    ok
  • Analiza form opodatkowania

    Analiza form opodatkowania

    ok
  • Wycena opcji walutowych

    Wycena opcji walutowych

    ok
  • Analiza wskaźnikowa dla KPiR

    Analiza wskaźnikowa dla KPiR

    ok
  • Model prognozy - metoda regresji liniowej

    Model prognozy - metoda regresji liniowej

    ok
  • Kalkulator dla umowy o pracę

    Kalkulator dla umowy o pracę

    ok
  • Rachunek przepływów

    Rachunek przepływów

    ok
  • Analiza ryzyka kredytowego

    Analiza ryzyka kredytowego

    ok
  • Wycena metoda likwidacyjna

    Wycena metoda likwidacyjna

    ok
  • Model Millera-Orra

    Model Millera-Orra

    ok