Powrót

Model prognozy - metoda regresji liniowej

Teoria

Regresja[1] − metoda statystyczna umożliwiająca badanie powiązań pomiędzy wielkościami danych oraz przewidywanie nieznanych wartości jednych wartości na podstawie znanych wartości innych.   

W ujęciu formalnym pod pojęciem regresji rozumiemy dowolną metodę statystyczną, która pozwala oszacować warunkową wartość oczekiwaną zmiennej losowej, określaną czasem zmienną objaśnianą, dla zadanych wartości innej zmiennej lub wektora zmiennych losowych (tzw. zmiennych objaśniających).

W praktyce regresję używamy w dwóch fazach:  

 • konstruowanie modelu – czyli budowanie tzw. modelu regresyjnego – funkcji, która opisuje zależność pomiędzy wartością oczekiwaną zmiennej objaśnianej a zmiennymi objaśniającymi. Funkcja ta może być przedstawiona poprzez wzór matematyczny, ale również poprzez cały algorytm, np. w postaci sieci neuronowej czy drzewa regresyjnego. Model należy skonstruować tak aby dopasować go do danych z próby, która zawiera zmienne objaśniające oraz objaśniane.
 • stosowanie modelu (tzw. scoring) – faza, w której należy użyć już wyliczonego modelu aby wyznaczyć wartość oczekiwanej zmiennej objaśnianej.

Regresja z więcej niż jedną zmienną objaśniająca, zwana jest regresją wieloraką (ang. multiple regression).

Regresja liniowa[2] – zakłada, że istnieje zależność liniowa pomiędzy zmienną objaśnianą a objaśniającą oraz że jeżeli jedna wartość wzrasta to towarzyszy jej wzrost lub spadek drugiej zmiennej. Regresja przyjmuje postać funkcji liniowej:

Głównym celem analizy regresji liniowej jest wyliczenie takich współczynników regresji, aby możliwe było jak najlepsze przewidzenie wartości zmiennej zależnej w taki sposób aby błąd oszacowania był jak najmniejszy. 

W ogólnym przypadku zadanie prowadzi do oszacowania współczynników modelu statystycznego:

gdzie:

to zmienna objaśniana

 to zmienne objaśniające

to współczynniki modelu

 to błąd o wartości oczekiwanej zero

Najczęściej wykorzystywana metoda to klasyczna metoda najmniejszych kwadratów oraz jej pochodne. Jest to najstarsza i jednocześnie najłatwiejsza z metod. Niestety posiada wady (np. nie jest odporna na elementy odstające), które zostały usuniętę w innych mniej popularnych metodach (np. regresja medianowa, należąca do odpornych metod statystycznych).

Niedoskonałości tej metody w ogólnym przypadku pokazuje m.in. kwartet Anscombe'a – specjalnie przygotowany zestaw czterech zbiorów danych, które mają niemal tożsame wskaźniki statystyczne (średnią i wariancję w kierunku X i Y, współczynnik korelacji oraz prostą regresji) pomimo znacząco różnego charakteru danych.

 

 

Zasada działania

Po wprowadzeniu danych wejściowych:

 • Rachunek zysków i strat za 3 okresy
 • Bilans za 3 okresy

system opracuje raport przedstawiający w formie tabeli i wykresu prognozę na 7 przyszłych okresów.

Interpretacja wyniku

Na podstawie analizy 3 okresów system opracowuje za pomocą metody regresji liniowej prognozę sprawozdania finansowego na przyszłe okresy.


 • Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

  Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

  ok
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa

  Analiza rentowności przedsiębiorstwa

  ok
 • Dzienny raport sprzedaży

  Dzienny raport sprzedaży

  ok
 • Analiza form opodatkowania

  Analiza form opodatkowania

  ok
 • Wycena opcji walutowych

  Wycena opcji walutowych

  ok
 • Analiza wskaźnikowa dla KPiR

  Analiza wskaźnikowa dla KPiR

  ok
 • Model prognozy - metoda regresji liniowej

  Model prognozy - metoda regresji liniowej

  ok
 • Kalkulator dla umowy o pracę

  Kalkulator dla umowy o pracę

  ok
 • Rachunek przepływów

  Rachunek przepływów

  ok
 • Analiza ryzyka kredytowego

  Analiza ryzyka kredytowego

  ok
 • Wycena metoda likwidacyjna

  Wycena metoda likwidacyjna

  ok
 • Model Millera-Orra

  Model Millera-Orra

  ok