Powrót

Rachunek przepływów

Teoria

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych[1] jest to sprawozdanie ilustrujące przepływ środków pieniężnych w ujęciu dynamicznym, czyli takim, które uwzględnia źródła i wykorzystanie. Dzięki takiemu przedstawieniu przepływów środków pieniężnych możliwe jest śledzenie zmian w poszczególnych elementach aktywów i pasywów. Sprawozdanie  przedstawia informacje umożliwiające ocenę stopnia płynności finansowej, skuteczności ściągania należności i zdolności do regulowania zobowiązań.

Elementem sprawozdania finansowego jest rachunek przepływów pieniężnych, który jest sporządzany obowiązkowo przez jednostki podlegające obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego.

W Ustawie o rachunkowości znajduje się zakres wykazywanych informacji oraz zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. 

Sprawozdanie to można podzielić na 3 części, z których każda przedstawia inny aspekt działalności przedsiębiorstwa:

 • przepływy z działalności operacyjnej
 • przepływy z działalności inwestycyjnej
 • przepływy z działalności finansowej

Istnieją dwie metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych:  pośrednia i bezpośrednia.

Pierwsza polega na uwzględnieniu w obrębie działalności operacyjnej wszystkich elementów mających wpływ na wynik działalności gospodarczej, tzn. przychodów ze sprzedaży i kosztów. Częściej stosowana jest metoda pośrednia, wychodzi ona od razu od syntetycznej wartości nadwyżki finansowej netto, która następnie podlega korekcie. Analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych powinna zaczynać się od ustalenia wielkości środków pieniężnych w poszczególnych obszarach sprawozdania.

Zasada działania

Po wprowadzeniu danych wejściowych:

 • Rachunek zysków i strat za 3 okresy
 • Bilans za 3 okresy

system opracuje raport – rachunek przepływów pieniężnych w wersji porównawczej.

Interpretacja wyniku

Wynikiem obliczeń jest rachunek przepływów pieniężnych w wersji porównawczej.


 • Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

  Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

  ok
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa

  Analiza rentowności przedsiębiorstwa

  ok
 • Dzienny raport sprzedaży

  Dzienny raport sprzedaży

  ok
 • Analiza form opodatkowania

  Analiza form opodatkowania

  ok
 • Wycena opcji walutowych

  Wycena opcji walutowych

  ok
 • Analiza wskaźnikowa dla KPiR

  Analiza wskaźnikowa dla KPiR

  ok
 • Model prognozy - metoda regresji liniowej

  Model prognozy - metoda regresji liniowej

  ok
 • Kalkulator dla umowy o pracę

  Kalkulator dla umowy o pracę

  ok
 • Rachunek przepływów

  Rachunek przepływów

  ok
 • Analiza ryzyka kredytowego

  Analiza ryzyka kredytowego

  ok
 • Wycena metoda likwidacyjna

  Wycena metoda likwidacyjna

  ok
 • Model Millera-Orra

  Model Millera-Orra

  ok