Powrót

Wycena metoda likwidacyjna

Teoria

Metody majątkowe są najstarszą koncepcją wyceny podmiotów gospodarczych. Podstawą określenia wartości przedsiębiorstwa jest jego majątek. Wartość ustalona w wyniku tej wyceny nazywana jest wartością majątkową. Aby w najprostszy sposób wycenić majątek należy skorzystać z informacji z bilansu. Niestety metoda ta ma jedną poważną wadę, tj. wartość księgowa aktywów i pasywów rzadko równa się ich wartości rynkowej.

Wycena przedsiębiorstwa metodą likwidacyjną[1] polega na oszacowaniu przychodów uzyskanych ze sprzedaży poszczególnych składników przedsiębiorstwa. Od sumy wartości otrzymanej ze sprzedaży składników majątku odejmujemy wszelkie zobowiązania finansowe, jakie spółka musiałaby ponieść w przypadku jej likwidacji, przy czym wartość tę należy jeszcze pomniejszyć o koszty upłynnienia. Po tych obliczeniach otrzymamy wartość likwidacyjną przedsiębiorstwa. Metoda umożliwia określenie wartości dolnego progu przedsiębiorstwa, zakładając brak kontynuacji jego działalności. Jednym ze sposobów wyceny metodą likwidacyjną jest zastosowanie tzw. formuły Wilcox'a. Zgodnie z tą formułą wartość likwidacyjna przedsiębiorstwa wynika z następujących składników: gotówka plus papiery wartościowe, które można upłynnić; plus 70% wartości księgowej zapasów, należności, zaliczek; plus 50% wartości księgowej innych aktywów; minus zobowiązania krótkoterminowe; minus zobowiązania długoterminowe.

Zasada działania

Model wyceny metodą likwidacyjną polega na wycenie majątku przedsiębiorstwa według wartości likwidacyjnej, tzn. według możliwych do uzyskania cen sprzedaży poszczególnych składników majątku pomniejszonych o koszty ich upłynnienia.

W kolejnym kroku ustaloną w ten sposób wartość majątku pomniejsza się, podobnie jak w przypadku metody wartości księgowej, o wartość wszystkich zobowiązań.

Wartość likwidacyjna majątku może być wyznaczona w sposób uproszczony za pomocą formuły Wilcox'a:

Wartość likwidacyjna przedsiębiorstwa = gotówka + papiery wartościowe łatwo zbywalne + 70% wartości księgowej zapasów, należności i zaliczek + 50% wartości księgowej innych aktywów - zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania długoterminowe.

Interpretacja wyniku

Narzędzie oblicza wartość przedsiębiorstwa według ww. metody.


 • Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

  Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

  ok
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa

  Analiza rentowności przedsiębiorstwa

  ok
 • Dzienny raport sprzedaży

  Dzienny raport sprzedaży

  ok
 • Analiza form opodatkowania

  Analiza form opodatkowania

  ok
 • Wycena opcji walutowych

  Wycena opcji walutowych

  ok
 • Analiza wskaźnikowa dla KPiR

  Analiza wskaźnikowa dla KPiR

  ok
 • Model prognozy - metoda regresji liniowej

  Model prognozy - metoda regresji liniowej

  ok
 • Kalkulator dla umowy o pracę

  Kalkulator dla umowy o pracę

  ok
 • Rachunek przepływów

  Rachunek przepływów

  ok
 • Analiza ryzyka kredytowego

  Analiza ryzyka kredytowego

  ok
 • Wycena metoda likwidacyjna

  Wycena metoda likwidacyjna

  ok
 • Model Millera-Orra

  Model Millera-Orra

  ok