Powrót

Wycena opcji walutowych

Teoria

Opcja walutowa[1] (ang. fx option, currency option) – jest instrumentem finansowym dającym nabywcy możliwość (nie jest to obowiązkowe) zakupu lub sprzedaży określonej waluty w dowolnym momencie według ustalonego w danym dniu kursu. Nabywca musi wypłacić wystawcy premię, w zamian za którą wystawca ma obowiązek zrealizować opcję w wybranym przez nabywcę momencie.

Opcja ta jest instrumentem finansowym pochodnym od kursu wymiany walutowej (jest to instrument bazowy). Wysokość kursu rozliczenia jest ustalona w momencie zawarcia transakcji.

Opcja walutowa jest transakcją którą charakteryzuje niesymetryczny profil wyniku finansowego, ponieważ stosowane jest w jej przypadku prawo, w którym nabywca może zdecydować się do zgłoszenia wystawcy chęci do realizacji nabytych praw w dniu wygaśnięcia opcji.  

W opcji walutowej możemy wyróżnić opcję kupna (ang. call), czyli prawo nabywcy do kupna waluty bazowej kursu walutowego oraz opcję sprzedaży (ang. put), która przyznaje nabywcy prawo do sprzedaży waluty bazowej kursu walutowego.  

Nabywca opcji kupna zrealizuje swoje prawo, gdy w dniu wygaśnięcia poziom kursu referencyjnego – Qtm, jest wyższy niż ustalony kurs strike – K. Natomiast nabywca opcji sprzedaży zrealizuje swoje prawo, gdy w dniu wygaśnięcia poziom kursu referencyjnego Qtm jest niższy niż K.

Można wyróżnić trzy grupy opcji:

 • Opcja europejska – realizacja prawa przez nabywcę może nastąpić jedynie w dniu wygaśnięcia opcji,
 • Opcja amerykańska – realizacja prawa nabywcy może nastąpić w okresie od dnia nabycia instrumentu do dnia wygaśnięcia opcji,
 • Opcja bermudzka – realizacja prawa nabywcy może nastąpić w przedziałach czasu które są z góry określone, ale nie później niż w dniu wygaśnięcia opcji.

Wzór Blacka-Scholesa jest podstawowym wzorem wyceny optymalnej ceny opcji na kupno akcji lub towarów na giełdzie.

C - cena opcji kupna
S - aktualna cena instrumentu bazowego
X - cena rozliczenia opcji
T - termin wygaśnięcia opcji (liczony w latach)
r - wysokość stopy procentowej wolnej od ryzyka dla terminu wygaśnięcia opcji (stawka wyrażona w skali roku)
Φ - dystrybuanta standardowego rozkładu normalnego
σ - współczynnik zmienności ceny instrumentu bazowego (ang. volatility)

Zasada działania

Po wprowadzeniu danych wejściowych:

 • Aktualna cena instrumentu bazowego
 • Cena wykonania opcji
 • Stopa procentowa wolna od ryzyka
 • Parametr zmienności w skali roku

System wyliczy cenę opcji call i put.

Interpretacja wyniku

Model wylicza wartość opcji walutowej za pomocą wzoru Blacka – Scholesa.


 • Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

  Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

  ok
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa

  Analiza rentowności przedsiębiorstwa

  ok
 • Dzienny raport sprzedaży

  Dzienny raport sprzedaży

  ok
 • Analiza form opodatkowania

  Analiza form opodatkowania

  ok
 • Wycena opcji walutowych

  Wycena opcji walutowych

  ok
 • Analiza wskaźnikowa dla KPiR

  Analiza wskaźnikowa dla KPiR

  ok
 • Model prognozy - metoda regresji liniowej

  Model prognozy - metoda regresji liniowej

  ok
 • Kalkulator dla umowy o pracę

  Kalkulator dla umowy o pracę

  ok
 • Rachunek przepływów

  Rachunek przepływów

  ok
 • Analiza ryzyka kredytowego

  Analiza ryzyka kredytowego

  ok
 • Wycena metoda likwidacyjna

  Wycena metoda likwidacyjna

  ok
 • Model Millera-Orra

  Model Millera-Orra

  ok